Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u (de cliënt en/of zijn ouders) en Buro de Beweging.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Dit kan door middel van het accepteren van de algemene voorwaarden bij de aanmelding op de website.

A. Betalingsvoorwaarden:
1. U bent voor iedere behandeling door Buro de Beweging (zowel een advies als een consult) een behandelvergoeding verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar of, indien u de behandeling zelf betaald, volgens de tarieven zoals vermeld op de website. Voor het geldende tarief dat uw verzekeraar hanteert, verwijzen we naar de website van uw verzekeraar.

2. Indien u een behandelafspraak niet kunt nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch of via de mail. Indien u een afspraak heeft met de orthopedagoog dan mailt of belt u Bianca Groen. Indien u een afspraak heeft bij de kinderfysiotherapeut dan mailt of belt u Anne Veel. Als u niet of niet tijdig annuleert dan brengt Buro de Beweging de gereserveerde behandeling in rekening.

3. Voor de duidelijkheid willen we nog vermelden dat voor kinderfysiotherapie 18 behandelingen per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekeraar (indien het een niet-chronische indicatie betreft). Vanuit de aanvullende verzekering kan een kind meer behandelingen vergoed krijgen. Het is zinvol om hiervoor bij uw verzekeraar te informeren. Ten aller tijden bent u zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar vergoedt per kalenderjaar.

4. Wanneer u zelf de behandelingen rechtstreeks betaalt ontvangt u een factuur voor de gereserveerde behandeling.

5. Als u een factuur krijgt uitgereikt, dan dient u er voor te zorgen dat het totale verschuldigde bedrag uiterlijk dertig dagen na factuurdatum op de bankrekening van Buro de Beweging is bijgeschreven. De gegevens die u nodig heeft voor een juiste betaling staan vermeld op de betreffende factuur.

6. Indien u niet of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de factuur betaald is.

7. Indien Buro de Beweging u een betalingsherinnering stuurt, dan wordt hiervoor € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

8. Zodra u in verzuim bent, zal Buro de Beweging over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening brengen tot op de dag van volledige betaling van de vordering.

9. Verkeert u in verzuim, dan heeft de therapeut het recht incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

10. De tarieven voor de kinderfysiotherapie worden vastgesteld door de zorgverzekeraars. Het tarief van de (ortho)pedagoog wordt hieraan gelijk gesteld. Indien de opdracht van de (ortho)pedagoog niet in nauwe samenwerking met het onderwijs plaatsvindt is Buro de Beweging verplicht hierover BTW te berekenen. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

B Totstandkoming van de overeenkomst:
1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, de duur van het behandelplan, tenzij in onderling overleg wordt afgesproken de behandeling te beëindigen.

2. Buro de Beweging bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die vanuit de vakorganisatie verwacht mag worden.

3. Extra werkzaamheden door Buro de Beweging, denk aan gesprekken met externe partijen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht indien hiervoor aan Buro de Beweging schriftelijk dan mondeling toestemming is verleend.

4. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever
overeenstemming te hebben bereikt.

5. Overmacht: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Buro de Beweging geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Buro de Beweging niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Buro de Beweging opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Buro de Beweging niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt. Indien Buro de Beweging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Buro de Beweging gerechtigd het reeds uitgevoerde behandelingen afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

Geheimhouding en Privacy.
C Het privacyreglement:

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

1. Behalve de medewerker van Buro de Beweging die uw kind behandelt kunnen ook een beperkt aantal andere personen toegang hebben tot uw gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere medewerkers van Buro de Beweging, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

2. U heeft het recht om de gegevens die over uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelend medewerker van Buro de Beweging verzoeken deze te wijzigen.

3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw kind worden in het dossier van uw kind opgeslagen.

4. De gegevens van uw kind worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden.

5. De gegevens van uw kind worden pas verstrekt aan derden nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven in het toestemmingsformulier dat Buro de Beweging hiervoor hanteert. U kunt in het formulier ook aangeven of uw kinderfysiotherapeut informatie op mag vragen bij derden.

6. Teneinde de kinderfysiotherapie en de (ortho)pedagogiek verder te kunnen ontwikkelen en op een hoogstaand peil te houden moet wetenschappelijk
onderzoek worden verricht. Het kan voorkomen dat Buro de Beweging wordt gevraagd specifieke gegevens aan te leveren voor onderzoeksdoeleinden. Om de privacy van uw kind te waarborgen zullen deze gegevens nooit tot uw kind te herleiden zijn. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van gegevens van uw
kind voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat mededelen.

7. Na afloop van de behandeling van uw kind worden de gegevens van uw kind voor een periode van 10 jaar gearchiveerd. Ook tijdens deze periode geldt
dit privacyreglement. Na afloop van de periode van 10 jaar worden de gegevens van uw kind zorgvuldig vernietigd.

D. Overige voorwaarden:
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de verantwoordelijkheid van de geschillencommissie van de betreffende zorgverzekeraar behoren of niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Overal waar in bovenstaande tekst ‘Buro de beweging’ staat, kunt u tevens ‘Onderwijspraktijk Bgrip’ of ‘Kinderpraktijk Madelief’ lezen.

Buro de Beweging heeft ons enorm geholpen om te kijken waarin Annemarie vastliep, zowel bij haar fysieke- als cognitieve karaktereigenschappen. Dit hebben Anne en Bianca gedaan door heel precies te kijken waar ze vastliep, en vervolgens spelenderwijs met haar aan het werk te gaan. Elke week kwam ze thuis met een nieuwe opdracht die goed aansloot bij haar nieuwsgierigheid. Annemarie voelde zich erg op haar gemak bij Anne en Bianca, ze kreeg de ruimte om zichzelf te zijn en werd op een prettige manier bijgestuurd als dat nodig was. Annemarie haar prikkelgevoeligheid is verminderd en tevens hebben wij inzicht gekregen welke didactische benadering zij nodig heeft. Wij kunnen weer vooruit. Veel dank aan Buro de Beweging!
Onze zoon had vanaf groep 3 grote problemen met rekenen. Na twee troosteloze schooljaren zijn we in contact gekomen met Anne en Bianca. Hij is onderzocht, er is een behandelplan opgesteld en vol goede moed gingen ze aan de slag. Na anderhalf jaar begeleiding is hij 'losgelaten'. Met genoeg kennis, kunde en zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan. Anne, Bianca en hun collega's zijn niet alleen goed in wat ze doen. Ze houden van hun vak en vooral van de kinderen waar ze mee werken. Dat maakt dat ze zeer goede resultaten boeken.

Onze bedrijven

Duis eu elementum massa, et viverra dui.

Onderwijs en Ambulante Jeugdhulp

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken

Kinderfysiotherapie

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken